تصاویر/ ماشین عروسی شاهزاده انگلیس چه بود؟

بهترین سمبل برای این مراسم، ماشین عروس بود. هری و مگان سوار بر یک جگوار الکتریکی به مهمانی شام عروسی رفتند.